Regulamin parkingu RCKB

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2017 Dyrektora PiMBP w Brzesku z dnia 15.09.2017 r. 

Regulamin niestrzeżonego parkingu przy Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku

 1. Niestrzeżonym parkingiem przy Placu Targowym 10 zarządza Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zwana dalej Biblioteką.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia Regulaminu i jest zobowiązany do ich przestrzegania.
 3. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania pojazdów użytkowników i pracowników niżej wymienionych instytucji, mających siedzibę przy Placu Targowym 10: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury.
 4. Pojazdy użytkowników mogą być pozostawione na terenie parkingu jedynie na czas załatwiania przez nich spraw w instytucjach wymienionych w pkt. 3, jednak nie dłużej niż na 0,5 godziny.
 5. Pojazdy użytkowników biorących udział w zajęciach i imprezach organizowanych w RCKB mogą być pozostawione na terenie parkingu jedynie na czas ich trwania.
 6. Pojazdy pozostawiać wolno wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
 7. Do parkowania pojazdów na miejscach parkingowych oznaczonych jako miejsca dla pojazdów pracowników instytucji wymienionych w pkt. 3 uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu za szybą pojazdu.
 8. Do parkowania pojazdów na miejscach parkingowych oznaczonych jako miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający karty osoby niepełnosprawnej umieszczone w widocznym miejscu za szybą pojazdu.
 9. Parking dla użytkowników czynny jest w godzinach pracy PiMBP i MOK.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu parkingu
  z użytkowania.
 11. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wjazdu na teren parkingu. Osobą upoważnioną
  do wydawania takich odmów jest dyrektor Biblioteki.
 12. Właściciel pojazdu pozostawionego w celu innym niż wymienione w pkt. 4 i 5, w miejscach innych niż wyznaczone oraz w sposób nieuprawniony na miejscach parkingowych dla pracowników PiMBP i MOK, a także łamiący niniejszy regulamin może zostać ukarany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na parkingu w pojazdach lub poza nimi.
 14. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Bibliotece i osobom na terenie parkingu.
 15. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ppoż. i bhp.
 16. Dzieci mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 17. Na terenie parkingu obowiązują zasady określone w przepisach kodeksu ruchu drogowego.
 18. Na terenie parkingu obowiązuje prędkość maksymalna 10 km/h.
 19. Na terenie parkingu zabronione jest: a) naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów technologicznych, paliwa itp., b) palenie tytoniu, śmiecenie, c) pozostawianie pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych i utrudniających korzystanie z parkingu innym użytkownikom.
 20. Zabroniony jest wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące lub radioaktywne, jak również innych pojazdów, przewożących nieodpowiednio zabezpieczone materiały niebezpieczne.
 21. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej bibliotekabrzesko.pl oraz www.mok.brzesko.pl, a Wyciąg z Regulaminu na terenie parkingu.
 22. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 18 września 2017 r.
Kategoria: Aktualności
Data: 02 Paź 2017